วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2553

คำกริยา Verbs Tenses(1)


วันนี้ ชวนผู้อ่านมาทบทวนความรู้เกี่ยวกับ Verb นะครับ....

Verbs Tenses

Verb Tenses ( กาล ) เป็นรูปแบบของคำกริยาที่บอกความสัมพันธ์ระหว่างการกระทำกับเวลาที่เกิดขึ้น ความต่อเนื่องของการกระทำ ความเสร็จสมบูรณ์ของการกระทำ
1. รูปของ Verb Tenses
คำว่า Verb Tenses ตามไวยากรณ์เป็นการรวมกันระหว่าง
Tense ซึ่งหมายถึงเวลาที่เกิดขึ้นซึ่งได้แก่ past ( อดีต ) present ( ปัจจุบัน )และ future ( อนาคต )
Aspect ซึ่งหมาย ถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจบลงแล้วหรือยังดำเนินการอยู่ มี 2 รูปแบบ
จบลงแล้ว (Complete Tenses หรือ Perfect Tenses) แสดงด้วย Have + past participle มี 3 รูป
Past Perfect
Present Perfect
Future Perfect
หรือยังดำเนินการอยู่ ( Incomplete หรือ Progressive หรือ continuous ) แสดงด้วย BE + ing มี 3 รูป
Past Progressive
Present Progressive
Future Progressive
Tenses ที่เหลือนอกจาก 2 รูปแบบข้างต้นได้แก่
Simple Tense มี 3 รูป
Simple Past
Simple Present
Simple Future
การรวมกันของ Complete และ Incomplete Tenses
Past Perfect Progressive
Present Perfect Progressive
Future Perfect Progressive
เมื่อสรุปรวมแล้ว Verb Tense มีทั้งหมด 12 รูป
Past tenses 4 รูป

Simple past Past progressive Past perfect Past perfect progressive
I wentI was going I had gone I had been going
Present tenses 4 รูป

Simple present Present progressivePresent perfect Present perfect progressive
I goI am going I have gone I have been going
Future tenses 4 รูป

Simple future Future progressiveFuture perfect Future perfect progressive
I will goI will be going I will have gone I will have been going
* หมายเหตุ progressive คือ continuous
2. โครงสร้าง Verb Tenses ในประโยค
โครงสร้างพื้นฐานของTense ในประโยค positive sentence ประกอบด้วย
subject + auxiliary verb + main verb
auxiliary verb ใช้ในทุก tense โดยใน simple present และ simple past tenses นั้น auxiliary verb ใช้ในการเน้นความ ตารางต่อไปนี้เป็นการแสดงโครงสร้างการใช้ Tense ใน active voice.

.................................................................................................................................

ติดตาม คำกริยา Verb 2 ..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น